Higher Education Quarterly

Skip to Search

Skip to Navigation

Early View Articles

De‐bureaucratising organisational culture at a public university: A mixed‐method study of the implementation of a liberal arts programme

Abstrakt Artykuł przedstawia analizę procesu zaprojektowania i zaimplementowania nowego programu studiów Liberal Arts w polskiej uczelni publicznej. Studium implementacji tego innowacyjnego rozwiązania zostało oparte na różnych metodach badawczych, jak analiza sieci aktorów, analiza dyskursu i etnografia. W artykule zidentyfikowano aspekty kultury organizacyjnej uczelni publicznej ułatwiające wprowadzenie nowego programu studiów. Analiza dotyczyła trzech płaszczyzn funkcjonowania uczelni jako organizacji „uczącej się”: (1) relacji władzy i odpowiedzialności (styl przywództwa) podczas kreowania innowacji instytucjonalnej, (2) (nie)formalnych norm i praktyk komunikacyjnych zapewniających ewolucję kulturze organizacyjnej w kierunku efektywnej pracy zespołowej, (3) wzorów praktyk dyskursywnych prowadzących do zmian instytucjonalnych w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Badanie wskazuje procesy wynikające z dążenia do odbiurokratyzowania kultury organizacyjnej uczelni publicznej i rekomenduje odpowiednie praktyki zarządzania innowacjami.

Add This link

Bookmark and Share>