Journal of Sociolinguistics

Skip to Search

Skip to Navigation

Volume 23 Issue 2 (April 2019), Pages i-iv, 119-219

A slightly slummier area? Negotiations of place‐bound identities through social spatializations and unofficial toponyms (pages 140-162)

Sosiaaliset spatialisaatiot ovat yhteiskunnassa vaikuttavia tilaa koskevia ideologisia diskursseja. Tässä artikkelissa tarkastelemme niitä paikkasidonnaisen identiteetin konstruoinnin resursseina vuorovaikutustilanteissa. Yhdistämme sosiolingvistiseen analyysiin bahtinilaisen dialogismin näkökulmia tutkiessamme, miten spatialisaatioihin eli “kolmansiin” ääniin viittaaminen ilmenee, kun puhujat rakentavat alueellista identiteettiään käyttäessään kotikaupunginosastaan epävirallisia paikannimiä yksilöhaastatteluissa ja fokusryhmissä. Tarkastelun kohteena on sosiaalisesti heterogeeninen ja erilaisiin osiin jakautunut Vuosaari Helsingissä. Empiirinen analyysi kohdistuu nimiin, jotka viittaavat kaupunginosan jakaantumiseen uuteen ja vanhaan osaan. Tulokset osoittavat, että nimien Vanha Vuosaari ja Uusi Vuosaari käyttö liitetään stereotyyppisiin käsityksiin “hyvistä” ja “huonoista” kaupunginosista ja niitä käytetään erityyppisten sosiaalisten erottelujen ilmaisemiseen. Bahtinilainen viitekehys toimii metodologisena siltana yhteiskunta‐ ja tilateorian ja sosiolingvistiikan välillä tarkasteltaessa sosiaalis‐tilallisia erontekoja—mikrotason vuorovaikutuskontekstin ja makrotason merkityksenannon yhteenkietoutumista.

Add This link

Bookmark and Share>